Processing Syntax Highlighter (022; 01.10.2009; processing)

 

 

Syntax Highlighter jest zbiorem skryptów napisanych w języku JavaScript pozwalających na wyróżnianie kodów źródłowych na stronach www. Ponieważ używam go najwięcej przy prezentacji kodów do środowiska Processing, dokonałem jego modyfikacj, gdyż nie posiadał w standardzie implementacji składni tego języka. Strona domowa SyntaxHighlighter'a.

 

 

Plik JavaScript dla składni języka Processing shBrushProcessing.js należy umieścić w katalogu z pozostałymi składniami.

 

Do pliku używanego stylu (np. shThemeDefault.css) należy dodać na samym końcu następujące linijki:

.syntaxhighlighter .color4,
.syntaxhighlighter .color4 a
{ 
	color: #006699 !important; 
}

.syntaxhighlighter .color5,
.syntaxhighlighter .color5 a
{ 
	color: #CC6600 !important; 
}
(do pobrania: shThemeDefault.css)

 

 

W źródle strony należy dodać linię (pamiętając o odpowiedniej ścieżce dostępu do pliku):

<script type="text/javascript" src="js/shBrushProcessing.js"></script>

 

Aliasy pozwalające korzystać ze składni: Processing, processing.

 

 

Prezentacja działania dla fragmentu kodu:

 

 

import processing.serial.*;
Serial myPort;
int X=40;
int Y;

void setup() 
{
 myPort = new Serial(this,"COM4", 9600);
 size(580, 316);
 background(200);
 stroke(0);
 rect(40,30,500,255); //comment
 PFont font;
 font = loadFont("ArialMT-16.vlw");
 textFont(font); 
 fill(0);
 text("5V",18,37);
 text("0V",18,292);
}
void draw()
{
 if (myPort.available() > 0)
 {
  Y = int(285-myPort.read());
  stroke(255,0,0);
}
© Copyright Sebastian Korczak 2009 - 2020 english versionpolish version