Arduino to Blender (010; 28.07.2009; arduino, blender)

 

 

W artykule tym opiszę podstawy komunikacji pomiędzy Arduino a środowiskiem Blendera. Komunikacja oparta będzie na transmisji poprzez port szeregowy i wykorzystaniu języka Python do sterowania wirtualnym światem Blendera.

 

Na początek wideo ukazujące efekt opisanych niżej rozważań:

Arduino to Blender 1.0 from MyInventions on Vimeo.

 

 

 

Do projektu niezbędne będą:

 

Blender 2.49a (http://www.blender.org/download/get-blender/)

 

Python 2.6.2 (http://www.python.org/download/releases/2.6.2/)

 

pywin32-214 (pywin32-214.win32-py2.6.exe; http://sourceforge.net/projects/pywin32/files/)

 

pySerial 2.4 (pyserial-2.4.win32.exe ; http://sourceforge.net/projects/pyserial/files/)

 

 

Instalacja Pythona 2.6.2 jest niezbędna do prawidłowej pracy Blendera w wersji 2.49a. Biblioteka pywin32 jest zestawem niezbędnych rozszerzeń funkcji języka Python dla środowiska Windows i daje również dodatkowe środowisko edycji i uruchamiania skryptów Pythona. Biblioteka pySerial umożliwia komunikację szeregową w środowisku Python. Ważne jest, aby biblioteki były dopasowane do posiadanej wersji Pythona i prawidłowo zainstalowane.

 

 

 

Odbieranie danych z portu szeregowego w Blenderze.

 

Programujemy Arduino do wysyłania danych na port szeregowy np. z odczytu napięcia z potencjometru (artykuł 007). W blenderze przechodzimy do okna Text Editor i umieszczamy tam następujący kod:

 

import serial			#import biblioteki komunikacji szeregowej

serialport = serial.Serial('COM4', 9600)	#deklaracja portu

for i in range(1, 20):			#pętla wykonywana 20-krotnie
	x = serialport.read(size=1)	#odczyt jednego bajtu z portu
	y = ord(x)			#zamiana na liczbę dziesiętną
	print "y=", y			#wyświetlenie wartości zmiennej
	
else:
	serialport.close()		#zamknięcie portu

 

Skrypt uruchamiamy kombinacją klawiszy alt+p lub z menu Text/Run Python Script. Po uzyskaniu połączenia w oknie konsoli Blendera pojawiać powinny się kolejne wartości przesłane z Arduino. Nie polecam wykonywać dużej liczby powtórzeń pętli w programie, gdyż tego programu po uruchomionego nie da się przerwać (można tylko zamknąć 'na siłę' Blendera).

 

Plik Blendera do pobrania: SerialTest.blend

 

 

 

Edycja obiektu w Blenderze z poziomu skryptów.

 

Uzależnijmy położenie domyślnego sześcianu od wartości odczytanej z portu następująco:

import serial
import Blender	#import modułu ogólnego Blendera

serialport = serial.Serial('COM4', 9600)
ob = Blender.Object.Get ('Cube')

for i in range(1, 100):
	x = serialport.read(size=1)
	y = 0.01*ord(x)
	ob.setLocation(0,y,0)	#ustalenie nowego położenia obiektu
	Blender.Redraw()	#odświeżenie wszystkich okien programu
	
else:
	serialport.close()

 

Nie jest to jedyna możliwość realizacji tego zadania. Dokonanie importu submodułu na początku kodu pozwala uprościć późniejszy kod, np.:

import serial
import Blender
from Blender import Object

serialport = serial.Serial('COM4', 9600)
ob = Object.Get ('Cube')		#a było Blender.Object.Get


for i in range(1, 100):
	x = serialport.read(size=1)
	y = 0.01*ord(x)
	print "y=", y
	ob.setLocation(0,y,0)
	Blender.Redraw()
	
else:
	serialport.close()

 

Wczytanie obiektu możemy zrealizować również poprzez klasę Scene następująco zmieniając kod:

import serial
import Blender

serialport = serial.Serial('COM4', 9600)
ob = Blender.Scene.GetCurrent().getActiveObject()

for i in range(1, 100):
	x = serialport.read(size=1)
	y = 0.01*ord(x)
	print "y=", y
	ob.setLocation(0,y,0)
	Blender.Redraw()
else:
	serialport.close()

 

Aby dokonać obrotu obiektu wokół osi należy użyć polecenia setEuler(x,y,z), a do skalowania obiektu polecenia setSize(x,y,z), gdzie za x,y i z podstawiamy wartości lub zmienne liczbowe. Polecenia WaitCursor(1) i WaitCursor(0) submodułu Window modułu Blender, powodują odpowiednio włączenie i wyłączenie kursora w postaci klepsydry. Kod łączący te wszystkie polecenia:

import serial
import Blender

serialport = serial.Serial('COM4', 9600)
ob = Blender.Object.Get ('Cube')
Blender.Window.WaitCursor(1)

for i in range(1, 100):
	x = serialport.read(size=1)
	y = 0.01*ord(x)
	#print "y=", y
	ob.setLocation(0,2*y,2.55)
	ob.setEuler(0,0,y)
	ob.setSize(0.5+y,0.5+y,0.01+y)
	Blender.Redraw()
else:
	serialport.close()
	Blender.Window.WaitCursor(0)

 

Plik Blendera z powyższym kodem do pobrania: SerialEditObject.blend

 

Dla tego przykładu zadowalająca częstotliwość wysyłania danych przez Arduino wynosi 30Hz. Powyżej około 65Hz skrypt w Blenderze nie nadąża odbierać danych.

 

 

 

Komunikacja szeregowa w Blender Game Engine.

 

Niesłychanie przydatna byłaby możliwość wykorzystania danych przesyłanych przez port szeregowy w silniku gier Blendera. Obsługa klawiatury, myszy i joysticka jest już standardowo wbudowana za pomocą odpowiednich sensorów.

 

Do obiektu, którym chcemy sterować przyporządkowujemy sensor Always, kontroler Python oraz aktuator Motion o nazwie loc. Obiekt pozostawiamy typu Static. Dla sensora włączamy Pulse Mode - True Level Triggering i ustawiamy f:30 (sensor wysyłać będzie impuls True co 30 jednostek czasu - domyślnie w Blenderze na sekundę przypada 60 jednostek czasu). W kontrolerze wpisujemy nazwę skryptu pythona SerialBGE.py.

 


 

W oknie Text Editor Bledera wpisujemy następujący kod (zmieniając domyślną nazwę na SerialBGE.py):

import serial
import GameLogic
ser = serial.Serial('COM4', 9600)
contr = GameLogic.getCurrentController()
location=contr.actuators["loc"]
x = ser.read(size=1)
y = 0.010*(ord(x)-128)
print "y=", y
location.dLoc=[y,0,0]
contr.activate(location)
ser.close()

 

Programujemy Arduino tak, aby wysyłało wartości jednobajtowe na port szeregowy z częstotliwością maksymalną 2Hz (np. odczytane z wejścia analogowego przy zastosowaniu potencjometrycznego dzielnika napięcia - patrz artykuł 007).

 

Po uruchomieniu symulacji (klawisz p) obserwujemy kolejno:
 • zadziałanie aktuatora Always - uruchomienie skryptu: otwarcie portu, odczytanie wartości, obliczenia, wyświetlenie wartości w konsoli, ustalenie prędkości obiektu, aktualizacja aktuatora, zamknięcie portu (całość trwa około 0,5s);
 • uruchomienie symulacji (widoczny ruch obiektu);
 • zadziałanie aktuatora Always po przerwie f=30 jednostek czasu - zatrzymanie symulacji i uruchomienie skryptu (znów trwa około 0,5s, widoczne jest ponowne łączenie się skryptu z Arduino, które restartuje się i przesyła dane);
 • ponowne uruchomienie symulacji (widoczny ruch obiektu z nową prędkością);
 • itd...

 

Ogromną wadą tego sposobu komunikacji, jest długie wykonywanie skryptu, który powoduje niemożliwe do przyjęcia przerwy w symulacji. Czy istnieje na to jakiś sposób? Po przekopaniu się przez dokumentację poleceń Pythona dla Blendera i BGE postanowiłem szukać innego sposobu niż obsługa portu szeregowego w Blenderze.

 

Plik Blendera z powyższym kodem do pobrania: SerialBGE.blend

 

 

 

Komunikacja poprzez plik.

 

Schemat działania metody będzie następujący: skrypt pythona inicjuje połączenie szeregowe i w pętli zapisuje wartości odczytane z portu do pliku. Skrypt pythona uruchamiany przez Blendera z poziomu kontrolera logiki odczytuje wartości z pliku i dokonuje pożądanych operacji w BGE. Zarówno częstotliwość wysyłania sygnału przez Arduino, częstotliwość wykonywania pętli programu zapisującego plik, jak i częstotliwość wywoływania kontrolera BGE muszą być odpowiednio dobrane.

Arduino to Blender

 

1. Zaprogramujmy Arduino do wysyłania danych z częstotliwością 25Hz:
void setup()
{
 Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
 Serial.print(analogRead(0)/4, BYTE);
 delay(40);
}

 

 

2. Utwórzmy dwa plik o nazwach dane.txt oraz dane.py. Do edycji tego drugiego możemy użyć notatnika, ale zalecane jest użycie edytora języka python (w języku tym ważne są tabulatury i spacje). Do edycji użyć możemy zatem zainstalowanego wcześniej PythonWin (prawy przycisk myszy: edit with PythonWin). W menu widnieć może również polecenie edit with IDLE, otwierające równie dobry edytor. Treść kodu:

import serial

port = serial.Serial('COM4', 9600)	#otwarcie połączenia szeregowego równoznaczne z
					#restartem Arduino oraz wyczyszczeniem bufora portu

for i in range(0, 10):
  dane=open('dane.txt', 'r+b')	#otwarcie pliku w trybie odczytu i zapisu binarnego
  x = port.read(size=1)		#odczytanie jednego bajtu
  print x			#wyświetlenie wartości zmiennej w konsoli
  dane.write(x)		#zapis danej do pliku - skasowanie poprzedniej
  dane.close()		#zamknięcie pliku

port.close()		#zamknięcie portu

 

Składnia języka Python wymaga użycia wcięcia bloku poleceń pętli for tabulaturą. Polecenie odczytu jednego bajtu z portu nie zostanie wykonane, dopóki tenże nie znajdzie się w buforze portu, zatem następuje niejako automatyczna synchronizacja częstotliwości pobierania sygnału z częstotliwością ich pojawiania się na porcie (nie jest wymagane wstawianie przerwy w pętli).

 

W tym miejscu można przetestować poprawność działania układu (po podłączeniu Arduino i uruchomieniu skryptu w konsoli powinno wyświetlić się 10 kolejnych znaków).

 

Do dalszych zastosowań można usunąć linię 'print x',oraz należy zwiększyć liczbę wykonywanych pętli do np. 200, co da nam 8 sekund działania programu (200/25).

 

3. Tworzymy nową scenę Blendera. Do obiektu, którym chcemy sterować przyporządkowujemy sensor Always, kontroler Python oraz aktuator Motion o nazwie loc. Obiekt pozostawiamy typu Static. Dla sensora włączamy Pulse Mode - True Level Triggering i ustawiamy f:3. W kontrolerze wpisujemy nazwę skryptu pythona SerialBGE.py. Treść skryptu jest następująca:

import GameLogic

dane=open('dane.txt', 'rb') #otworzenie pliku do odczytu binernego
x=dane.read()	#odczytanie wartości z pliku
dane.close()	#zamknięcie pliku
print x

contr = GameLogic.getCurrentController()
location=contr.actuators["loc"]
y = 0.001*(ord(x)-128)
location.dLoc=[y,0,0]
contr.activate(location)

 

Ponieważ dla sensora ustawiliśmy f:3 pobieranie danych z pliku następować będzie z częstotliwością około 20Hz. Okazuje się, że metoda z przesyłaniem danych poprzez plik jest wydajna w tym zastosowaniu.

 

4. Pliki dane.txt, dane.py oraz scena blendera umieścić należy w jednym folderze. Uruchamiamy plik blendera, podłączamy Arduino, uruchamiamy skrypt dane.py (można po prostu dwa razy kliknąć) i uruchamiamy silnik gry Blendera (klawisz P). W konsolach pythona i blendera obserwować możemy kolejne wartości, a w oknie Blendera poruszający się obiekt z prędkością zależną od położenia potencjometru.

 

Pliki do pobrania: dane.py, SerialBGE2.blend

 

 

 

Co dalej?

 

Jak widać, komunikacja szeregowa daje duże możliwości zastosowania skryptów Pythona do sterowania Blenderem. Wspomnę, że Pythona możemy rozszerzyć np. o bibliotekę analizy obrazu video z kamery na żywo i tenże obraz może oddziaływać na środowisko Blendera.

 

Zwracam uwagę, że jak dotąd wykorzystywałem w artykułach komunikację szeregową do przesyłania pojedynczych bajtów danych - bo takie najłatwiej odebrać. Jednak gdy zajdzie potrzeba wysyłać większe wartości liczbowe niezbędne będzie ich odpowiednie odbieranie, gdyż zawarte będą one w większej liczbie ramek danych.

 

 

Pełna dokumentacja poleceń Pythona dla Blendera 2.49:
http://www.blender.org/documentation/249PythonDoc/

Dokumentacja poleceń Pythona dla Blender Game Engine:
http://www.blender.org/documentation/249PythonDoc/GE/
http://www.tutorialsforblender3d.com/GameDoc/index_GameDoc.html (link fixed on 10-08-2012)

 

Podstawy pythona:
http://pl.wikibooks.org/wiki/Zanurkuj_w_Pythonie
http://www.python.rk.edu.pl/
http://pl.python.org/
(link fixed on 10-08-2012) http://troman.pl/?p=510

 

Dokumentacja pySerial zawierająca opis poleceń możliwych do zastosowania dzięki tej bibliotece:
http://pyserial.sourceforge.net/pyserial.html; http://pyserial.wiki.sourceforge.net/pySerial

 

Strona pywin32: http://python.net/crew/mhammond/win32/

 

 

 

Pobierz ten artykuł w formacie pdf: PDF

© Copyright Sebastian Korczak 2009 - 2020 english versionpolish version